Władysław Żebrak - nauczyciel historii
O Mnie Olimpiady Prezentacje uczniów Rozkłady Tableau Odsyłacze

 

 

Przykładowy test 1LO


GRUPA A : W 1948r. powstała OEEC, czyli [1p] ……………. (podaj pełną nazwę organizacji), w której skład wchodziło 16 państw korzystających z pomocy Stanów Zjednoczonych. Po wojnie jednocześnie zapoczątkowały 3 państwa : [1p] ……….., [1p]……….. i [1p].………. (podaj nazwę tych państw), które w 1948r. utworzyły unię celną. Decydujący wpływ na dalszy rozwój integracji europejskiej miało podpisanie [1p] ………w……… (podaj nazwę traktatu), na którego mocy zaczęła działać Unia Europejska, do której w 1995 r. należało już 15 krajów. W 1946r. w Chinach wybuchła [1p]………. ………. (podaj nazwę wojny) między rządem Kuomintangu, a siłami komunistycznymi pod wodzą Mao Tse-tunga. Wietnam został podzielony na dwa państwa : DRW, czyli [1p] …………….…. (podaj pełną nazwę) rządzoną przez komunistów z Ho Chi Minhem na czele i poddany wpływom amerykańskim [1p] ………… …....... (podaj nazwę państwa).W Indiach na czele ruchu wyzwolenia stanął przywódca Indyjskiego Kongresu Narodowego [1p]……… ………. (podaj imię i nazwisko przywódcy). ONZ w 1947r. podjęła decyzję o podziale Palestyny na dwa państwa- [1p]…….……. i [1p] ………… (podaj nazwy tych państw). W 1964r. I sekretarzem KPZR został [1p] ……… ……….. (podaj imię i nazwisko I sekretarza), był on przeciwnikiem jakichkolwiek zmian politycznych w bloku państw komunistycznych. W 1962r. zwołano Sobór Watykański II, na którym podjęto wiele reform w Kościele, m.in. [1p] …………………, [1p] ..……………….. i [1p] …………….. (podaj trzy reformy). Wczasach Władysława Gomułki nastąpił odwrót od metod stalinowskich. Społeczeństwo starało się dostosować do sytuacji, a okres ten nazwany został [1p]…… ……. (podaj nazwę tego okresu) .20 XII odwołano Gomułkę, a I sekretarzem PZPR został [1p] ………. ……….. (podaj imię i nazwisko). We wrześniu 1976r. powstał KOR, czyli [1p] …………………. (podaj pełną nazwę). Konfederacje Polski Niepodległej (KPN), która była pierwszą partią antykomunistyczną w bloku wschodnim utworzył [1p] ……… ………… (podaj imię i nazwisko założyciela). W październiku [1p] ……….r. (podaj rok) papieżem został Polak kardynał Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II. GRUPA B : W 1948r. powstała OEEC, a w 1960r. jej kontynuatorką została OECD, czyli [1p] …………….(podaj pełną nazwę organizacji). Szczególne zasługi dla realizacji idei jedności politycznej mieli politycy chrześcijańsko- demokratyczni wychowani na pograniczu francusko- niemiecko- włoskim: Niemiec[1p] ……………,Włoch [1p]…………., Francji [1p]………………. (podaj nazwiska reprezentantów tych państw). W [1p]……….. (podaj rok powstania) powstał Parlament Europejski. Komuniści przeprowadzili reformę rolną, a w 1958r. rozpoczęli realizację planu gospodarczego, tzw.: [1p]……... ………..(podaj nazwę). W 1966r. Mao Tse- tung stracił funkcję przywódcy państwa, ale zachował władzę w partii co pozwoliło mu rozpocząć [1p]…………… …………..(podaj nazwę rewolucji) . Korea została podzielona na dwie części. Koreę Południową wspierały [2p]……. i……… (podaj nazwę państwa lub organizacji), natomiast komunistyczna północ wspierały [2p]…...... i ………. (podaj nazwę państwa lub organizacji). Pod koniec lat 50. w Afryce przyspieszono proces dekolonizacji, a rok 1960 nazwano Rokiem Afryki, ponieważ niepodległość ogłosiło wówczas [1p]……..(podaj liczbę) państw tego kontynentu. ONZ w 1947r. podjęła decyzję o podziale Palestyny na dwa państwa- [2p]………… i………… (podaj nazwę), po wycofaniu stamtąd wojsk brytyjskich Żydzi proklamowali powstanie państwa [1p]……….. (podaj nazwę państwa) .W 1964r. I sekretarzem KPZR został [1p]…….. ……..(podaj imię i nazwisko), był on przeciwnikiem jakichkolwiek zmian politycznych w bloku państw komunistycznych. Po wojnie zmieniła się sytuacja kobiet- zaczęły one awansować w strukturach społecznych i politycznych, rozwijała się także [1p]……….. ……….. (podaj nazwę ideologii) głosząca potrzebę walki o pełne równouprawnienie kobiet. Po starajkach robotniczych, odwołano Gomułkę, a I sekretarzem PZPR został [1p] ……. ………(podaj imię i nazwisko). W 1976r. władze ogłosiły podwyżki cen żywności. Reakcją społeczeństwa były Stajki i manifestacje. Manifestantów aresztowano i podawano represją w ich obronie występowały organizacje m.in.: [1p]…………. (podaj nazwę organizacji). W październiku [1p] ……….r. (podaj rok) papieżem został Polak kardynał Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.