Władysław Żebrak - nauczyciel historii
O Mnie Olimpiady Prezentacje uczniów Rozkłady Tableau Odsyłacze

 

 

Przykładowe tematy lekcji w klasie 2 LO


• Epoka nowożytna – charakterystyka okresu
• Kultura renesansu w Europie
• Rozwój ruchu reformacyjnego w Europie
• Kontrreformacja w Europie
• Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy
• Walka o hegemonię w Europie Zachodniej od XV do XVI w.
• Wojna trzydziestoletnia (1618–1648)
• Kultura europejskiego baroku
• Kształtowanie się absolutyzmu francuskiego
• Rewolucja w Anglii
• Europa w okresie wczesnonowożytnym – powtórzenie
• Reformacja i kontrreformacja w Polsce
• Europa ¦rodkowo-Wschodnia w XVI w.
• Polityka wewnętrzna i zagraniczna ostatnich Jagiellonów
• Rzeczpospolita szlachecka i oligarchia magnacka
• Gospodarka folwarczno-pańszczyĽniana w Polsce
• Pierwsze wolne elekcje
• Wojny Rzeczpospolitej w XVII w. i ich konsekwencje
• Skutki wojen XVII w. dla Rzeczypospolitej
• Kultura baroku w Polsce
• Rzeczpospolita w XVI i XVII w. – sprawdzian
• O¶wiecenie w Europie
• Daleki Wschód w okresie nowożytnym
• Ekspansja kolonialna w XVIII w.
• Rewolucja francuska
• Walka o hegemonię w Europie ¦rodkowo-Wschodniej od poł. XVII w. do poł. XVIII w.
• Rewolucja przemysłowa w Anglii
• Wzrost znaczenia Rosji i Prus w Europie
• Historiografia polska w okresie nowożytnym
• Życie codzienne w epoce nowożytnej
• Epoka o¶wiecenia – powtórzenie
• Epoka o¶wiecenia – sprawdzian
• Unia polsko-saska
• Rzeczpospolita w pocz±tkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej
• Kultura o¶wiecenia w Polsce
• Sejm Wielki i jego reformy. Drugi rozbiór
• Powstanie ko¶ciuszkowskie i trzeci rozbiór
• S±d nad Stanisławem Augustem Poniatowskim – powtórzenie
• Rzeczpospolita w XVIII i pocz±tkach XIX w. – sprawdzian
• Epoka napoleońska
• Kongres wiedeński
• Sprawa polska w polityce Napoleona. Księstwo Warszawskie. Postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej.
• Europa w dobie napoleońskiej – powtórzenie
• Europa w dobie napoleońskiej – test
• Rewolucja naukowo-techniczna w XIX w.
• Kultura europejska XIX w. i pocz±tków XX w.
• Przemiany demograficzne, gospodarcze i społeczne w Europie w XIX w. Rozwój nowych ideologii
• Nowe nurty w religiach chrze¶cijańskich przełomu XIX i XX w.
• Stany Zjednoczone w XIX w.
• Wiosna Ludów. Rozwój parlamentaryzmu i kształtowanie się parlamentaryzmu w Europie
• Rosja w latach 1815–1914
• ¦wiat w XIX w – powtórzenie
• ¦wiat w XIX w – sprawdzian
• Polskie powstania narodowowyzwoleńcze w XIX w.
• Obrona przed wynarodawianiem. Autonomia galicyjska.
• Kultura polska w XIX w.
• Przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. Ruchy polityczne na ziemiach polskich
• Życie codzienne XIX w.
• Jak naród polski przetrwał czas niewoli? – powtórzenie
• Ziemie polskie pod zaborami – sprawdzian
• Geneza I wojny ¶wiatowej
• Przebieg I wojny ¶wiatowej